HISTORIA I WŁADZE STOWARZYSZENIA

Komitet Założycielski SPMK n. Wartą powstał w 2006 r., chcąc wypełnić lukę, jaka powstała po samorozwiązaniu się TPMK. Na wniosek tegoż Komitetu Założycielskiego, reprezentowanego przez sześć osób: Alinę Frątczak, Roberta Jokiela, Kazimierza Kasperkiewicza, Antoniego Koligota, Grzegorza Mokrzyckiego i Stefanię Skąpską, Sąd Rejonowy w Poznaniu zarejestrował Stowarzyszenie 18 stycznia 2007 r.

Po opracowaniu statutu i przesłaniu do Poznania odpowiedniej dokumentacji SPMK n. Wartą otrzymało w tymże 2007 r. nr rejestracyjny KRS: 0000271961. Uzyskaliśmy nr REGON, założyliśmy konto bankowe oraz otrzymaliśmy NIP. Według statutu, Stowarzyszenie prowadzi swą działalność zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz innymi przepisami prawnymi. Jego działalność opiera się na pracy społecznej ogółu członków, żywo zainteresowanych tradycją, dniem dzisiejszym i przyszłością miasta Koła.

Organami Stowarzyszenia są: walne zebranie, zarząd, komisja rewizyjna i sąd koleżeński. Ich kadencja trwa 4 lata. Zarząd wybierany jest przez walne zgromadzenie, które jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

Według § 1 art. 10 rozdziału II statutu celem Stowarzyszenia jest:

  • kultywowanie tradycji miasta nad Wartą oraz propagowanie wśród społeczeństwa informacji o tradycjach i historii miasta Koła,
  • integrowanie społeczności lokalnej miasta Koła w działaniach na rzecz i dla dobra miasta Koła,
  • pogłębianie patriotyzmu lokalnego, troski o obecne i przyszłe losy miasta, a także opiekę nad zabytkami w naszym mieście,
  • promowanie miasta Koła na zewnątrz,
  • współdziałanie z innymi stowarzyszeniami działającymi na terenie koła,
  • pozyskiwanie środków materialnych na statutową działalność Stowarzyszenia.